Latest news

tIcf tamt«mÀ sXmgnemfn t£a\n[n ]²Xnbn AwK§fmb sXmgnemfnIfpsS a¡Ä¡v 2019þ20 A²yb\ hÀjt¯bv¡pÅ hnZym`ymk kvt¡mfÀjn¸v At]£ £Wn¨p. 8þmw ¢mkv apX ]Tn¡p¶ Ip«nIÄ¡mWv kvt¡mfÀjn¸v A\phZnbv¡p¶Xv. At]£IÄ ഡിസംബർ 24 \Iw t_mÀUnsâ PnÃm Hm^okpIfn e`yamt¡­XmWv.  At]£m t^mdw PnÃm Hm^okpIfn \n¶pw e`yamIp¶Xn\v ]pdta t_mÀUnsâ sh_vsskän \n¶pw e`n¡p¶XmWv

 

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍

1. ലൈസന്‍സ് പകര്‍പ്പ്                                                    

2. അംഗത്വ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്

3. ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ് (തൊഴിലാളി)

4. ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ് (വിദ്യാര്‍ത്ഥിസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്    / ഒറിജനലും പകര്‍പ്പും

5. വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്  ഹാജരാക്കുക        

6. മുന്‍ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ്

7. ഡി ബി റ്റി സമ്മതപത്രം - വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഒപ്പു വെയ്ക്കണം

8. റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി

9. തൊഴിലാളി അവസാനമടച്ച രസീതിന്റെ കോപ്പി

What's New

Scholarship

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

 Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

Kerala Motor Transport Workers' Welfare Fund Board

  • Last Updated -16 December 2019.