ഫോമ്സ്

ക്രമ. നമ്പര്‍ ഫോറം നമ്പര്‍ ഫോറത്തിന്‍റെ പേര് പ്രവൃത്തി
1 ഫോംസ് ഡി ബി ടി ഡി ബി ടി സമ്മതപത്രം
2 ഫോറം9C പ്രസവാനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
3 ഫോറം1 അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും നാമനിര്‍ദേശക പത്രികയും
4 ഫോറം2 സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന റിട്ടേണ്‍ പത്രിക
5 ഫോറം 3 സ്ഥാപനത്തില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന റിട്ടേണ്‍ പത്രിക
6 ഫോറം 9 D വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
7 ഫോറം 9 B അപകട മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
8 ഫോറം 9 ചികിത്സ / മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
9 ഫോറം 10 വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം
10 ഫോറം 11 റീഫണ്ട്‌ ചെയ്യുവാനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം
11   ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിൻ്റെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
12   Family Pension
13 ഫോറം 9 A Pension
14  

Life Certificate